ΙΝΒΙΤ

Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝΒΙΤ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί μια πρωτοβουλία για την υποστήριξη και ανάπτυξη του τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με έμφαση στους τομείς της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Το ΙΝΒΙΤ ήταν και είναι κύριος ανάδοχος μιας σειράς έργων μεγάλης εμβέλειας τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε Ελληνικό επίπεδο, ενώ συμμετέχει σε πολλά άλλα σαν εταίρος. Μέσα από τα έργα αυτά έχει προκύψει μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία καθώς και μια σειρά προϊόντων.

Το 1999 ανέλαβε για λογαριασμό των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΙΚΑ την αντιμετώπιση του προβλήματος του 2000 στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Από αυτό το έργο, που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, προέκυψε το Ενιαίο Κτηματολόγιο Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με 49.000 μηχανήματα που ήταν τότε εγκατεστημένα στα δημόσια Ελληνικά νοσοκομεία.

Το 2001 ξεκίνησε η συνεργασία του ΙΝΒΙΤ με το ΙΚΑ, μέσα από το οποίο σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και λειτούργησε το Σύστημα Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το 2003 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ΠεΣΥΠ ΔΕ τέθηκε σε εφαρμογή το καινοτόμο έργο «Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Επαγρύπνησης στα νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το 2002 έως σήμερα, στο πλαίσιο συνεργασιών με αρκετά ΠεΣΥΠ σε όλη την χώρα, υλοποιούνται έργα κτηματολογίου, επενδυτικού σχεδιασμού, σύνταξης προδιαγραφών, διαχείρισης ιατρικών μηχανημάτων και διαδικασιών απόκτησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και ασφάλειας στη λειτουργία του.

Δήλωση ασυμβίβαστου του ΙΝΒΙΤ

Το ΙΝΒΙΤ είναι ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Δεν αποδέχεται δωρεές και επιχορηγήσεις, ενώ τα έσοδά του προέρχονται από προγράμματα ανταγωνιστικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά και παροχή υπηρεσιών. Το Ινστιτούτο, τα μέλη του Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι σε αυτό δεν μετέχουν σε εταιρίες κατασκευής και προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ούτε έχουν συναλλαγές οικονομικής φύσεως με αυτές.