Καταγραφή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού – Δημιουργία Κτηματολογίου

Η καταγραφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αφορά στην μονοσήμαντη σήμανση των μηχανημάτων και στην συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν στην ταυτότητα του μηχανήματος, καθώς και των οικονομοτεχνικών στοιχείων.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται καταχωρούνται σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέποντας την άμεση εισαγωγή τους στο σύστημα διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του νοσοκομείου.

Η σήμανση των μηχανημάτων, εκτός των άλλων στοιχείων, συνοδεύεται και από γραμμικό κώδικα (Bar code) ο οποίος σε συνδυασμό με την χρήση ασύρματων ηλεκτρονικών συσκευών, δίνει πολλαπλές δυνατότητες στην διαχείριση των συσκευών και των πληροφοριών που συνδέονται με αυτές. Τέτοιες δυνατότητες είναι η άμεση ανάκτηση όλων των στοιχείων των συσκευών επί τόπου, η ταχύτατη ενημέρωση της καταγραφής όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο η τυποποίηση της κωδικοποίησης σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου.

Όλη η διαδικασία καταγραφών των ιατρικών μηχανημάτων γίνεται από ομάδα έμπειρων βιοϊατρικών μηχανικών του ΙΝΒΙΤ, στον χώρο του νοσοκομείου και σε συνεργασία με το προσωπικό του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής, γίνεται εισαγωγή σε βάση δεδομένων και παραδίδεται στο νοσοκομείο το κτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή που παρέχει την δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης.

Προηγούμενη εμπειρία

  • Όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ το 1999 (Εθνικό Κτηματολόγιο)
  • A’ ΠΕΣΥΠ Αττικής (2003)
  • ΠΕΣΥΠ Δυτικής Ελλάδας (2003)
  • ΠΕΣΥΠ Στερεάς Ελλάδας (2002)
  • ΠΕΣΥΠ Κυκλάδων (2002)
  • ΠΕΣΥΠ Θεσσαλίας (ΚΥ) (2003)
  • Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας (2003)
  • Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων (2004)
  • 5 Νοσοκομεία και 206 Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ (πανελλαδικά) (2003)