Μελέτες ιατρικού εξοπλισμού

Τόσο οι διαδικασίες απόκτησης νέου εξοπλισμού, όσο και οι διαδικασίες ανανέωσης του ήδη εγκατεστημένου, εξαρτώνται από μία μεγάλη γκάμα τεχνολογικών και οικονομικών παραμέτρων. Η ακριβής εκτίμηση και αξιολόγηση τους μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη.Η απόκτηση και ανανέωση του εξοπλισμού πρέπει να τεκμηριώνεται από κριτήρια όπως:

  • Η Ανάλυση και αξιολόγηση αναγκών
  • Η Σκοπιμότητα (αποτίμηση των κλινικών αναγκών, και των επιδημιολογικών, δημογραφικών, επενδυτικών στοιχείων)
  • Η Δυνατότητα αξιολόγησης της τεχνολογίας (Επάρκεια ανθρωπίνων πόρων όσον αφορά στον αριθμό και τις δεξιότητες, για την πλήρη εκμετάλλευση της τεχνολογίας)
  • Ο Χρήσιμος χρόνος ζωής του εξοπλισμού (Ηλικία εξοπλισμού, ένταση της χρήσης)
  • Η ΑσφάλειαΟικονομικοί Παράγοντες (Άμεσες και έμμεσες δαπάνες, χρόνος αδράνειας, χρόνος χρήσης, αύξηση παραγωγικότητας, χρήση αναλώσιμων)
  • Τεχνολογικοί Παράγοντες (Αξιολόγηση Τεχνολογίας, καινοτομίες, πρωτοπορία)

Η ορθή συνάρτηση και εκτίμηση όλων των παραπάνω παραμέτρων αποτελεί την αφετηρία πάνω στην οποία θα βασιστούν όλα τα επόμενα στάδια (σύνταξη προδιαγραφών, αξιολόγηση των προσφορών και παραλαβή του εξοπλισμού) ενός επιτυχούς εξοπλιστικού προγράμματος.

Το ΙΝΒΙΤ διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία που απαιτείται έτσι ώστε όχι μόνο να επιτευχθεί ένα άριστο εξοπλιστικό πρόγραμμα αλλά να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία μια μονάδας, επιτρέποντας παράλληλα να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη τα οποία μακροπρόθεσμα αποτελούν και την σημαντικότερη οικονομική συνέπεια μιας τέτοιας επένδυσης.