Μέρος 2 – Κλινικά Σύνδρομα

Μέρος 2 – Κλινικά Σύνδρομα

Στο τέλος αυτής της διάλεξης, θα είστε σε θέση:

  • Να περιγράψετε τη σημαντικότητα της έγκαιρης αναγνώρισης ασθενών με Σοβαρή Οξεία Αναπνευστική Λοίμωξη (SARI).
  • Να αναγνωρίσετε ασθενείς με σοβαρή πνευμονία.
  • Να αναγνωρίσετε ασθενείς με Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ARDS).
  • Να αναγνωρίσετε ασθενείς με σηψαιμία και σηπτικό σοκ.

 

Περισσότερα άρθρα