Συλλογή πρωτοποριακών τεχνολογιών υγείας του ΠΟΥ για περιβάλλοντα χαμηλών πόρων 2021. COVID-19 και άλλες προτεραιότητες υγείας

Συλλογή πρωτοποριακών τεχνολογιών υγείας του ΠΟΥ για περιβάλλοντα χαμηλών πόρων 2021. COVID-19 και άλλες προτεραιότητες υγείας

Λήψη του αρχείου από την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

Οι τεχνολογίες υγείας, ειδικά οι ιατρικές συσκευές, είναι απαραίτητες για ένα λειτουργικό σύστημα υγείας. Η ανταπόκριση στην παγκόσμια κρίση πανδημίας του COVID-19 έχει επιτείνει την ανάγκη για ταχείες αξιολογήσεις βασισμένες σε τεκμήρια καινοτόμων τεχνολογιών υγείας για την εξασφάλιση ασφαλούς και κατάλληλης χρήσης. Έτσι, οι στόχοι αυτής της συλλογής για το 2021 είναι:

1. Επιλογή καινοτόμων τεχνολογιών που μπορούν να έχουν άμεσο ή μελλοντικό αντίκτυπο στην ετοιμότητα και την ανταπόκριση προς τον COVID-19, να έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της υγείας και την ποιότητα ζωής ή/και να προσφέρουν λύση σε μια μη ικανοποιημένη ιατρική/τεχνολογική ανάγκη αξιολογώντας την καταλληλότητα, την ποιότητα και την ασφάλειά τους.

2. Επισήμανση των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών υγείας σε περιβάλλοντα με χαμηλούς πόρους.

3. Αναγνώριση μερικών ιστοριών επιτυχίας και, ταυτόχρονα, ευαισθητοποίηση σχετικά με την επείγουσα ανάγκη για κατάλληλες και προσιτές λύσεις και ενθάρρυνση για πιο καινοτόμες προσπάθειες στον τομέα της υγείας.

4. Ενθάρρυνση μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης μεταξύ των Υπουργείων Υγείας, των γραφείων προμηθειών, των δωρητών, των προγραμματιστών τεχνολογίας, των κατασκευαστών, των κλινικών ιατρών, των ακαδημαϊκών και του ευρύτερου κοινού για να εξασφαλιστούν μεγαλύτερες επενδύσεις στην κατάλληλη τεχνολογία υγείας και κίνηση προς καθολική πρόσβαση σε βασικές τεχνολογίες υγείας.

5. Υποστήριξη ενημερωμένων αποφάσεων προμηθειών από ΜΚΟ, κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας